رژ لب مایع

صفحه
بر صفحه
 1. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 25  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 25 
  • %30

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 25 
  ‎107,000 تومان
  ‎74,900 تومان
 2. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 20 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 20
  • %37

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 20
  ‎123,000 تومان
  ‎77,490 تومان
 3. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 05 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 05
  • %20

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 05
  ‎110,000 تومان
  ‎88,000 تومان
 4. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 10 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 10
  • %19

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 10
  ‎107,000 تومان
  ‎86,670 تومان
 5. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 15 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 15
  • %39

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 15
  ‎121,000 تومان
  ‎73,810 تومان
 6. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 24  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 24 
  • %23

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 24 
  ‎109,000 تومان
  ‎83,930 تومان
 7. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 19 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 19
  • %10

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 19
  ‎110,000 تومان
  ‎99,000 تومان
 8. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 09  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 09 
  • %11

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 09 
  ‎110,000 تومان
  ‎97,900 تومان
 9. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 04 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 04
  • %29

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 04
  ‎110,000 تومان
  ‎78,100 تومان
 10. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 14 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 14
  • %30

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 14
  ‎110,000 تومان
  ‎77,000 تومان
 11. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 18  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 18 
  • %37

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 18 
  ‎119,000 تومان
  ‎74,970 تومان
 12. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 23 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 23
  • %35

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 23
  ‎106,000 تومان
  ‎68,900 تومان
 13. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 03 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 03
  • %18

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 03
  ‎108,000 تومان
  ‎88,560 تومان
 14. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 08  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 08 
  • %24

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 08 
  ‎110,000 تومان
  ‎83,600 تومان
 15. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 13 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 13
  • %17

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 13
  ‎117,000 تومان
  ‎97,110 تومان
 16. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 07 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 07
  • %30

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 07
  ‎106,000 تومان
  ‎74,200 تومان
 17. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 02 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 02
  • %15

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 02
  ‎108,000 تومان
  ‎91,800 تومان
 18. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 17 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 17
  • %10

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 17
  ‎109,000 تومان
  ‎98,100 تومان
 19. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 22 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 22
  • %35

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 22
  ‎124,000 تومان
  ‎80,600 تومان
 20. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 12 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 12
  • %30

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 12
  ‎110,000 تومان
  ‎77,000 تومان
 21. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 06  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 06 
  • %15

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 06 
  ‎109,000 تومان
  ‎92,650 تومان
 22. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 21 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 21
  • %20

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 21
  ‎111,000 تومان
  ‎88,800 تومان
 23. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 01  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 01 
  • %20

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 01 
  ‎109,000 تومان
  ‎87,200 تومان
 24. رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 16 رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 16
  • %20

  رژ لب مایع مات 24 ساعته لاکچری فیس Luxury Face مدل Kissproof شماره 16
  ‎109,000 تومان
  ‎87,200 تومان
صفحه
بر صفحه

رژ لب مایع

رژلب مایع نیز مانند دیگر انواع رژلب، یکی از لوازم مهم میکاپ است که جایگاه ویژه ای در کیف لوازم آرایشی بانوان دارد. استفاده از رژ لب مایع در طیف های رنگی مختلف می تواند جلوه ای خاص به نتیجه نهایی آرایش بانوان ببخشد. نقش ویژه این محصول آرایشی مانند سایر ابزار آرایش و میکاپ در گریم نیز دیده می شود.


برندهای رژ لب مایع

برای خرید رژ لب مایع نیز مانند انواع رژلب، مواردی وجود دارد که دقت به آن ها در انتخاب دقیق تر رژلب مایع با کیفیت کمک خواهد کرد.

برندهای معتبر در تولید رژلب مایع معمولا برندهایی هستند که در سایر لوازم آرایشی هم موفق عمل کرده اند.

معرفی برندهای رژلب مایع می تواند نقش موثری در خرید آنلاین رژلب داشته باشد. در زیر به برخی برندهای رژلب که می توانند به انتخاب بهتر این محصول آرایشی بهداشتی کمک کنند اشاره می کنیم:


 • رژ لب مایع مای (My)
 • رژلب مایع مای، یکی از رژلب های با کیفیت و قیمت مناسب در دسته بندی خود به شمار می رود که در لوازم آرایش اکثر بانوان دیده می شود. این محصول یکی از صدها برند معتبر رژلب به شمار می رود که تاکنون در میان استفاده کنندگان از لوازم آرایش جایگاه ویژه ای داشته است.

 • رژ لب مایع شون (Schon)
 • رژلب مایع شون نیز مانند سایر محصولات دیگر این برند توانسته است در میان طرفداران این برند آرایشی بهداشتی جای خود را باز کند و با کیفیت مناسب و قیمت مناسب در سبد خرید آرایشی بهداشتی بانوان به تعداد بالا دیده شود.

 • رژلب مایع ژرورا (gervera)
 • نام رژلب ژرورا در میان اکثر استفاده کنندگان از لوازم آرایشی شناخته شده است. کیفیت مناسب رژلب و رنگ بندی زیاد این محصول تاکنون بسیاری از مخاطبان را شیفته خود کرده است.

 • رژ لب مایع نوت (Note)
 • رژ لب مایع نوت مانند رژلب های جامد این برند با کیفیت توانسته است با رنگبندی خود سلیقه بسیاری از بانوان را تحت تاثیر جلوه نهایی خود قرار دهد.

 • رژلب مایع فلورمار (Flormar)
 • رژلب مایع فلورمار از قدیمی ترین و پرطرفدارترین رژلب های موجود در بازار است. این رژلب باکیفیت به همراه طیف رنگی مناسب انتخاب بسیاری از بانوان در هنگام انتخاب رژ لب و رژلب مایع است.

 • رژلب مایع گلدن رز (Golden rose)
 • رژلب مایع گلدن رز نیز از قدیمی ترین برندهای آرایشی بهداشتی بانوان است که طرفداران خود را وفادار به برند نگه داشته است. کیفیت بالای رژلب به همراه تنوع رنگ از ویژگی های بارز این محصول است.


  انتخاب رژلب مایع با کیفیت

  انتخاب یک رژلب مایع با کیفیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

  • قیمت مناسب: در انتخاب رژلب مانند تمام لوازم آرایشی، قیمت مناسب یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری است.
  • کیفیت بالا: کیفیت بالای رژلب مایع از مهمترین عوامل خرید رژلب می باشد.
  • ماندگاری رژ لب: یکی از ویژگیهای مهم اکثر رژلب های مایع، ماندگاری بالای آن است.

  روش استفاده از رژلب مایع

  برای استفاده از رژلب مایع، در صورتی که نسبت به نرمی لب حساسیت ویژه ای وجود داشته باشد بهتر است قبل از استفاده یا پس از آن، از نرم کننده لب نیز استفاده شود.

لطفاً منتظر بمانید ...
همه محصولات را بررسی کردید