بدنسازی و لاغری

صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 1. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 40 کیلو گرمی مشکی
  از ‎2,560,000 تومان

 2. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 35 کیلو گرمی مشکی
  از ‎2,240,000 تومان

 3. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 30 کیلو گرمی مشکی
  از ‎1,920,000 تومان

 4. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 27/5 کیلو گرمی مشکی
  از ‎1,760,000 تومان

 5. بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 25 کیلو گرمی مشکی
  از ‎1,600,000 تومان

 6. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 22/5 کیلو گرمی مشکی
  از ‎1,440,000 تومان

 7. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 20 کیلو گرمی مشکی
  از ‎1,280,000 تومان

 8. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 17/5 کیلو گرمی مشکی
  از ‎1,120,000 تومان

 9. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 15 کیلو گرمی مشکی
  از ‎960,000 تومان

 10. ​بسته 2 عددی دمبل بدنسازی 12/5 کیلو گرمی مشکی
  از ‎800,000 تومان

 11. دمبل بدنسازی 10 کیلو گرمی مشکی ​بسته 2 عددی
  از ‎640,000 تومان

 12. دمبل بدنسازی 7/5 کیلوگرمی مشکی ​بسته 2 عددی
  از ‎480,000 تومان

 13. دمبل بدنسازی 5 کیلوگرمی مشکی ​بسته 2 عددی
  از ‎320,000 تومان

 14. دمبل ایروبیک 5 کیلوگرمی بنفش ​بسته 2 عددی
  از ‎268,000 تومان

 15. دمبل ایروبیک 4 کیلو گرمی بنفش بسته 2 عددی
  از ‎192,000 تومان

 16. ​دمبل ایروبیک 2 عددی 3 کیلو گرمی بنفش
  از ‎152,000 تومان

 17. دمبل ایروبیک 2 عددی 2 کیلو گرمی بنفش
  از ‎95,000 تومان

 18. دمبل ایروبیک 2 عددی 1/5 کیلو گرمی بنفش
  از ‎82,000 تومان

 19. ​دمبل ایروبیک 2 عددی 1 کیلو گرمی بنفش
  از ‎55,000 تومان

 20. ​دمبل ایروبیک 2 عددی 0/5 کیلو گرمی بنفش
  از ‎40,000 تومان

 21. ​دمبل ایروبیک 2 عددی 5 کیلو گرمی قرمز
  از ‎268,000 تومان

 22. دمبل ایروبیک 2 عددی 4 کیلو گرمی قرمز
  از ‎192,000 تومان

 23. ​دمبل ایروبیک 2 عددی 3 کیلو گرمی قرمز 
  از ‎152,000 تومان

 24. ​دمبل ایروبیک 2 عددی 2 کیلو گرمی قرمز 
  از ‎95,000 تومان
صفحه
بر صفحه
جدیدترین ارزان ترین گران ترین

 

وسایل بدنسازی شامل حلقه لاغری، دمبل ورزشی و ایروبیک