میوه، سبزیجات

صفحه
بر صفحه
 1. سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎23,450 تومان
 2. سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎23,450 تومان
 3. لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎18,750 تومان
 4. آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎29,500 تومان
 5. سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎23,450 تومان
 6. مخلوط نخود فرنگی و هویج منجمد 400 گرمی نوبر سبز مخلوط نخود فرنگی و هویج منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  مخلوط نخود فرنگی و هویج منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎23,950 تومان
 7. ذرت شیرین منجمد 400 گرمی نوبر سبز ذرت شیرین منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  ذرت شیرین منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎36,500 تومان
 8. نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  • ارسال فقط تهران

  نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
  ‎37,950 تومان
 9. سبزی خشک مرزه برگ 30 گرمی ملیکانو سبزی خشک مرزه برگ 30 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک مرزه برگ 30 گرمی ملیکانو
  ‎17,800 تومان
  ‎14,240 تومان
 10. سبزی خشک ماهی شکم پر 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک ماهی شکم پر 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک ماهی شکم پر 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 11. سبزی خشک جعفری برگ 30 گرمی ملیکانو سبزی خشک جعفری برگ 30 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک جعفری برگ 30 گرمی ملیکانو
  ‎17,800 تومان
  ‎14,240 تومان
 12. سبزی خشک شنبلیله 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک شنبلیله 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک شنبلیله 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 13. سبزی خشک نعناع 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک نعناع 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک نعناع 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 14. سبزی خشک مرغ شکم پر 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک مرغ شکم پر 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک مرغ شکم پر 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 15. سبزی خشک اسفناج برگ 30 گرمی ملیکانو سبزی خشک اسفناج برگ 30 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک اسفناج برگ 30 گرمی ملیکانو
  ‎17,800 تومان
  ‎14,240 تومان
 16. سبزی خشک سوپ 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک سوپ 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک سوپ 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 17. سبزی خشک شوید 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک شوید 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک شوید 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 18. سبزی خشک پونه 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک پونه 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک پونه 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 19. سبزی خشک ریحان برگ 30 گرمی ملیکانو سبزی خشک ریحان برگ 30 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک ریحان برگ 30 گرمی ملیکانو
  ‎17,800 تومان
  ‎14,240 تومان
 20. سبزی خشک شوید پفکی 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک شوید پفکی 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک شوید پفکی 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 21. سبزی خشک ریحان 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک ریحان 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک ریحان 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 22. سبزی خشک کرفس برگ 30 گرمی ملیکانو سبزی خشک کرفس برگ 30 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک کرفس برگ 30 گرمی ملیکانو
  ‎17,800 تومان
  ‎14,240 تومان
 23. سبزی خشک کوکو 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک کوکو 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک کوکو 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
 24. سبزی خشک جعفری 100 گرمی ملیکانو سبزی خشک جعفری 100 گرمی ملیکانو
  • %20
  • ارسال فقط تهران

  سبزی خشک جعفری 100 گرمی ملیکانو
  ‎36,300 تومان
  ‎29,040 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع میوه منجمد و سبزیجات تازه