گوشت قرمز

بر صفحه
 1. گردن گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گردن گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گردن گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎160,570 تومان
 2. فیله گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم فیله گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  فیله گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎213,940 تومان
 3. گوشت خورشتی گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گوشت خورشتی گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎239,390 تومان
 4. راسته گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم راسته گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  راسته گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎192,240 تومان
 5. ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎210,530 تومان
 6. گوشت خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گوشت خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گوشت خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎213,710 تومان
 7. قلوه گاه بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم قلوه گاه بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  قلوه گاه بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎114,240 تومان
 8. شیشلیک شاندیزی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم شیشلیک شاندیزی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  شیشلیک شاندیزی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎200,000 تومان
 9. قلوه گاه گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم قلوه گاه گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  قلوه گاه گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎127,590 تومان
 10. راسته بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم راسته بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  راسته بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎267,140 تومان
 11. ران گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ران گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ران گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎192,240 تومان
 12. راسته با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم راسته با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  راسته با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎162,940 تومان
 13. سر دست گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم سر دست گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  سر دست گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎190,240 تومان
 14. سر دست با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم سر دست با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  سر دست با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎190,310 تومان
 15. گردن گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گردن گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گردن گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎160,620 تومان
 16. ران با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ران با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ران با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  از ‎191,510 تومان
 17. گوشت مخلوط گوسفندی 2 کیلویی مهتا پروتئین گوشت مخلوط گوسفندی 2 کیلویی مهتا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  گوشت مخلوط گوسفندی 2 کیلویی مهتا پروتئین
  از ‎308,620 تومان
 18. گوشت گردن گوسفندی 1000 گرمی مهیا پروتئین گوشت گردن گوسفندی 1000 گرمی مهیا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  گوشت گردن گوسفندی 1000 گرمی مهیا پروتئین
  از ‎160,570 تومان
 19. گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  گوشت ران ممتاز گوساله 1 کیلویی مهیا پروتئین
  از ‎192,150 تومان
بر صفحه

 

لیست قیمت روز گوشت قرمز گوسفندی و گوساله