پروتئینی، کنسرو و نیمه آماده

صفحه
بر صفحه
 1. گردن گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گردن گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گردن گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎160,570 تومان
 2. بازو مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم بازو مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  بازو مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎38,230 تومان
 3. فیله گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم فیله گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  فیله گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎213,940 تومان
 4. گوشت خورشتی گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گوشت خورشتی گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎239,390 تومان
 5. بال مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم بال مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  • ارسال فقط تهران

  بال مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  ‎36,624 تومان
 6. راسته گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم راسته گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  راسته گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎192,240 تومان
 7. ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎210,530 تومان
 8. فیله مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم فیله مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  فیله مرغ آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎73,160 تومان
 9. گوشت خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گوشت خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گوشت خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎213,710 تومان
 10. قلوه گاه بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم قلوه گاه بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  قلوه گاه بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎114,240 تومان
 11. شیشلیک شاندیزی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم شیشلیک شاندیزی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  شیشلیک شاندیزی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎200,000 تومان
 12. جوجه سبزیجات آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم جوجه سبزیجات آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  جوجه سبزیجات آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎64,660 تومان
 13. قلوه گاه گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم قلوه گاه گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  قلوه گاه گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎127,590 تومان
 14. راسته بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم راسته بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  راسته بی استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎267,140 تومان
 15. جوجه مکزیکی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم جوجه مکزیکی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  جوجه مکزیکی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎64,660 تومان
 16. ساق مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ساق مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ساق مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎56,070 تومان
 17. ران گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم ران گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  ران گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎192,240 تومان
 18. راسته با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم راسته با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  راسته با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎162,940 تومان
 19. جوجه زعفرانی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم جوجه زعفرانی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  جوجه زعفرانی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎64,660 تومان
 20. مغز ران مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم مغز ران مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  • ارسال فقط تهران

  مغز ران مرغ آریا بهار پروتئین 900 گرم
  ‎50,220 تومان
 21. سر دست گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم سر دست گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  سر دست گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎190,240 تومان
 22. سر دست با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم سر دست با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  سر دست با استخوان گوسفندی آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎190,310 تومان
 23. ران مرغ با پوست 900 گرمی آریا بهار پروتئین ران مرغ با پوست 900 گرمی آریا بهار پروتئین
  • ارسال فقط تهران

  ران مرغ با پوست 900 گرمی آریا بهار پروتئین
  ‎43,500 تومان
 24. گردن گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم گردن گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  • ارسال فقط تهران

  گردن گوساله آریا بهار پروتئین 1 کیلوگرم
  ‎160,620 تومان
صفحه
بر صفحه

 

انواع کنسرو و محصولات پروتئینی شامل سوسیس و کالباس